ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด   
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ฌ.ศ.ร. กรณีพิเศษ[24 มิ.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง[23 มิ.ย. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[21 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อม[23 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ[23 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565[23 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชนและสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่[23 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565[23 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน[23 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดนครราชสีมา[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วน  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่น Coding CODING Achievement Awards[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CODE ระดับชั้นประถมศึกษา (Artficial intelligence by CiRA CODE P[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งการเตรียมข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุมภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2565[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565[22 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ม้ลติมีเดียพากษ์เสียงภาษาไทย "มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ"[16 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[20 มิ.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ซักซ้อมการขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี พ.ศ.2565[20 มิ.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 หัวข้อ "รักนะจ๊ะ ภาษาไทย"[20 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย[20 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ)[20 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีก[20 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565[16 มิ.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม[20 มิ.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน [17 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล PISA[17 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : "Young ทำดี"[17 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวีดิทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ[17 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[17 มิ.ย. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี 2565 (บง.52)[17 มิ.ย. 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  โครงการหลักสูตร"พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม"[16 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนเรียน สพฐ ระดับ 3 ดาวประจำปีการศึกษา 2565 [16 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนเรียน สพฐ ระดับ 2 ดาวประจำปีการศึกษา 2565 [16 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมพัฒนาแนวทางสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน[16 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธทุกระดับ ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ[16 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำของบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวิทยา่ศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา[15 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565[15 มิ.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาควบคุมและบังคับแบบ[14 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[8 มิ.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมิน PISA ๒๐๒๒[13 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การสมัครขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2565[13 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch Digital Learning : SLDL)[13 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประ[13 มิ.ย. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอยกเลิกหนังสือประกาศผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (ครั้งที่ 3) และที่ขอเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว (รอรับการป[30 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีไฟล์แนบ [9 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีง[13 มิ.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีง[13 มิ.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565[10 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรางวัลธัญญรักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565[10 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ [10 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[10 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565[10 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "สนุกคิด วิทย์สมุนไพร"[10 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ[9 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" ในหัวข้อ "บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา"[10 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน มอบเกียรติบัตร และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษ[8 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์[8 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และมีความประสงค์จะขอรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ใบงาน) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุงค[9 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้[2 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [7 มิ.ย. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การขอคำรับรองกรณีไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน[7 มิ.ย. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2565[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล PISA ๒๗๒๒[1 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สพฐ.[6 มิ.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้[2 มิ.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ฯ[2 มิ.ย. 2565 กฎหมายและคดี]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565[1 มิ.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยืนยันจุดติดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ(ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)[1 มิ.ย. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)[1 มิ.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ....” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลู[1 มิ.ย. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ค[31 พ.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5[31 พ.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม ClassPoint [31 พ.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเ[31 พ.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา[30 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียนโดยการปฏิบัติการเต้นเคลื่อนไหวด้วยสมาธิหรือการทำโยคะ “Hoppy Happy for Thai Chil[30 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565[30 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1[30 พ.ค. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  แจ้งประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565[30 พ.ค. 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค[27 พ.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอมอบเกียรติบัตร และส่งต้นฉบับข้อสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การจัดกิจกรรม การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[6 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบสอง ระดับประเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ก[2 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย[27 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานและประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4[27 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565)[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานโครงการกิจกรรมการประกวดสือสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน[26 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดดั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดระดับพื้นที่[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ค่าเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต)[25 พ.ค. 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา[25 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย[25 พ.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  อบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา[25 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ [23 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูแกนนำเด็กไทยบรโภคปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ (อย.น้อย)[20 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้กู้เงิน"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565"[24 พ.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น[24 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งข้อสั่งการ มารการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ จังหวัดนครราชสีมา [24 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ E-COVID Report ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[24 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565[23 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”ระยะที่๓[23 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[23 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด[23 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น เท่ หุ่นดี แข็งแรง (Superhero NuPETHS)[20 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[19 พ.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมุลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1[20 พ.ค. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show)[17 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ[17 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดใช้ WOW ปีที่ ๖[17 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565[18 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP เพื่อขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2565[18 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565[10 พ.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน(Science Technology Innovation (STI):Smart Intensive Farming) ประจำปีการศึกษา 2565[11 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน(Science Technology Innovation (STI):Smart Intensive Farming) ประจำปีการศึกษา 2565[11 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robo Cup Junior 2022[11 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด[11 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันะ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13[11 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (ครั้งที่ 3) และโรงเรียนที่ขอเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว (รอรับการประเมิน)[11 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดีอยู่ดี โรงเรียนวิถีพุทธ" ระหัสหลักสูตร 65101 รุ่น 3[11 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  สำรวจข้อมูลการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กและจัดการศึกษาเรียนรวม[10 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ[9 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้[9 พ.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำ อากาศ โครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[18 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0[29 เม.ย. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือรายงานผลการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา “โครงการพาน้องกลับมาเรียน”[29 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์เรื่องเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้:พาน้องกลับห้องเรียนเตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ[29 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[29 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียน[27 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษนักเรียน[27 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ[28 เม.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สพฐ.[27 เม.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 39[27 เม.ย. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔[27 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งาน FDA Center ในการรายงานผลการดำเนินงาน (report system) และ KM online[27 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564[27 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21[25 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้[25 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565[26 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง และผู้กำกับลูกเสือสามัญ[26 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษ[26 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานเด็กพิการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564[25 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การถ่ายทอดสดการประชุมพิจารณ์(ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...ระดับประถมศึกษา[22 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา javaScript เบื้องต้นและภาษา C# ระดับเบื้องต้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา[21 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)[20 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครางการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2565[20 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  รายงานผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร "Good Food For All กินดี อ[20 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565[12 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ[19 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย[18 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ[18 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศกำหนดวันสอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และและคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564[12 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564[19 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  พิธีรับตราพราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" (เฉพาะ โรงเรียนที่มีรายชื่อ)[19 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"ด้วยระบบทางไกล[19 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ[18 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์บริจาคเงินเพื่อ "กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.นม. เขต 7 "[12 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขยายระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา[12 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย # ความดีที่คุณทำได้ "[12 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565[12 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลตามนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการ สร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระ[11 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคลากรและองค์กรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลื เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุรา[12 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา[11 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565[1 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข)[1 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช2565[8 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา[8 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับชั้น[7 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การติดามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2564[5 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา[5 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและการให้ข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี[5 เม.ย. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปีการศึกษา2565[4 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการอนุมัติคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2564[4 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[4 เม.ย. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  มอบแผ่นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2565[1 เม.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)[4 เม.ย. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกิน ๓ ปีแล้วตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. [4 เม.ย. 2565 กฎหมายและคดี]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)[31 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[1 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด[1 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สพฐ.[1 เม.ย. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขยายเวลาการส่งประวัติผลการปฏิบัติงานของลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565[1 เม.ย. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565(70%)ครั้งท[1 เม.ย. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ ๖ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ GPEX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้คัดเลือกกลางบ[31 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่่ของผู้บริโภค ประจำปีงบปร[29 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งขอสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565[29 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[30 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน[31 มี.ค. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา[30 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบััติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา[30 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี๒๕๖๕[30 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR[24 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3)แบบออนไลน์ประจำปีการศ[28 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา(ปพ.3:ป)ประจำปีการศึกษา2564[28 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศักษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)[24 มี.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C)[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  เลื่อนกำหนดการส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565[25 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงาน “กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.นม.เขต ๗”[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญดูงานและรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ "การป้องกันการติดชเชื้อแบบครอบจักรวาลในกลุ่มนักเรียน"[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่พอเพียง" ประจำปี 2565[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถาน[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คณะกรรมการดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาฯ[24 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนคณิตศาสตร์ฯ(คณิตคิดเร็ว)[24 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนคณิตศาสตร์ฯ(คณิตคิดเร็ว)[24 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทคทางการศึกษา(Big Data)[21 มี.ค. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระ[23 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)แก้ไขครูผู้ช่วยเป็น คศ1[23 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ นร.05 ภาคเรียนที่ 2/2564 (รอบ2)[23 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2564[23 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  (แก้ไข)จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[7 ก.พ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการนำส่งเงิน[23 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564[23 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด[21 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)แก้ไข[18 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแจกเครื่องดื่มไมโลรถโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-[17 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565[18 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  (แก้ไข)ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565[18 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่น 2[18 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา[18 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)[18 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565[18 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย[18 มี.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563[17 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภา[17 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕[17 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564[17 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปรพจำปี 2564[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามข้อสั่งการ และการจัดกิจกรรม "รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้าม" ประจำปี พ.ศ. 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ก้าวท้าใจ นครชัยบุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9[16 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษ[15 มี.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[16 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงาน[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตอบแบบติดามผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วม "การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเือนการหลับใน"[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมฯ[15 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[14 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร[14 มี.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ติดตามการดำเนินการโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น[14 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งส่งไฟล์ต้นฉบับแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [9 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)[11 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนานักรับฟังเชิงลึก (Deep listening)[9 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565[8 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียนการจับฉลากการสอบคัดเลือกการรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ของสำ[4 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565[8 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการทุน 2022 Huayu Enrichment Scholarship (HES)[7 มี.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [7 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565[7 มี.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565[7 มี.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565[4 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การสำรวจลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565[4 มี.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565[4 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหน[4 มี.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔[3 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3[3 มี.ค. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา2566[3 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2[3 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565[2 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด[2 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด[2 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่สำหรับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใสถานศึกษา[2 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  (แก้ไข)การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2564[25 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2564[25 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการาอบรมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล : The Embark English Language Learning for Kindergartens ”[2 มี.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เกียรติบัตรออนไลน์ผู้ส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน[2 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา[1 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.[1 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความร่วมมือกำชับ กวดขัน สำรวจ ตรวจสอบและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพ[1 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือกำชับ กวดขัน สำรวจ ตรวจสอบและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพ[1 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.นม. เขต 7[1 มี.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่ผลเมืองดิจิทัล (Digtal CitZenship) สู่บุคลา[1 มี.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการดำเนินงานและวิทยากร[28 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร[28 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ไฟล์ต้นฉบับข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[28 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 10[25 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ[25 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 [24 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งสถานศึกษาที่เปิดสอนปฐมวัยทุกแห่งในสังกัด บันทึกข้อมูลในฐานระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ[24 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี 256[24 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เนิ็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[24 ก.พ. 2565 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  แจ้งตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2[24 ก.พ. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[23 ก.พ. 2565 กฎหมายและคดี]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30%) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[23 ก.พ. 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การสำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565[23 ก.พ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์[23 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน[22 ก.พ. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรืยน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[21 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ในสังกัดที่มีอายุราชการ 1 – 5 ปี ให้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง”[19 ก.พ. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังของประเทศ" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปร[17 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[15 ก.พ. 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[17 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551[9 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42[17 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถามศึกษาปีที่ 3 ปีการ[15 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้ 2000 [14 ก.พ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  โครงการทุนการศึกษา (ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2022)[14 ก.พ. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม[14 ก.พ. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ขอเปลี่ยนสถานที่จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564[11 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ป[11 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ)[11 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ)[11 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[12 ก.พ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน[11 ก.พ. 2565 กฎหมายและคดี]
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ [11 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันฯ[11 ก.พ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ[9 ก.พ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[9 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก[9 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการฯ[10 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งสถานศึกษาที่แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนในช่วงวันที่ 5-15 มกราคม 2565 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ[9 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา[9 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (30%) [9 ก.พ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  สำรวจข้อมูลตามความต้องการสำหรับผู้ที่สนใจที่จะส่งผลงานเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564[8 ก.พ. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการเ[8 ก.พ. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ป[7 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับเรียน ปีการศึกษา 2565[7 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดดามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7[7 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี ๒๕๖๕[4 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี [4 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์[4 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอใช้สถานที่[4 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประชุมแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[4 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น[3 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565[3 ก.พ. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (ม[2 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย[2 ก.พ. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแกนนำยุวอาสาสมัครสาธารณสุข [2 ก.พ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา[2 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญประชุม[2 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมโครงการยกระดับทักษธโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น[1 ก.พ. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[1 ก.พ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) [31 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  กำชับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน[31 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ[28 ม.ค. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 15"[31 ม.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565"[31 ม.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี ๒๕๖๕[28 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา[28 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ[28 ม.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565[28 ม.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสำรวจครูที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย[28 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564[27 ม.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดนครราชสีมา[26 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้เด็กในโรงเรียนประถมศึกษา[26 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุม[26 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุุ่นยนต์ สสท-สพฐ ปี ๒๕๖๕[26 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565[26 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด[26 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19[25 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลนักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 (เพิ่มเติม)[25 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การถ่ายทอดสดการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่[25 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google From)[25 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอสนับสนุนงบประมาณ[24 ม.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ.-ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 17[24 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่บรรจุใหม่กลุ่มอายุราชการไม่เกิน 5 ปี[24 ม.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา[24 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)[21 ม.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565[24 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2[24 ม.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565[20 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน ปีการศึกษา 2565[20 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด[20 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[20 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก[19 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา[19 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภา[19 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ[19 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[19 ม.ค. 2565 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การปฐมนิเทศบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด ส[19 ม.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[19 ม.ค. 2565 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565[18 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP เพื่อขอรับคูปองการศึกษา[19 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่[18 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19[18 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการประเมินความสามารถด้านดารอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)[18 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา[17 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[14 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เข้าร่วมชมการบรรยาย หัวข้อ "กรอบแนวทางรูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COCVID-19 "[17 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)[13 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565[13 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง[13 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เตรียมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[13 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565[10 ม.ค. 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565[12 ม.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น(Coding in your area)[12 ม.ค. 2565 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)[11 ม.ค. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2565[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี พ.ศ.2564[10 ม.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี พ.ศ.2564[10 ม.ค. 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประกวดคัดเลือกเยาวชนเป็นัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ปี 2565[10 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เลื่อนการประชุม[7 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  คำแนะนำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่[7 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่อง และกลุ่มคัดก[6 ม.ค. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[6 ม.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antgen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19[5 ม.ค. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับประกาศเกียรติ "วัฒนธรรมวินิต"[30 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565[30 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วิชากำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง[29 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ[30 ธ.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565[29 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ[29 ธ.ค. 2564 กฎหมายและคดี]
ปกติ  เชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา[24 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาศอื่นใด(NO Gift Policy)[28 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความ้องการจำเป็นพิเศษ[27 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2564[23 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565[24 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีย้ายปกติ ปี พ.ศ. 2565[23 ธ.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อโครงการอาหารกลางวัน[23 ธ.ค. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี 2564[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี 2564[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T)รุ่น ๔[23 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แนวทางการคืนเงินบำรุงการศึกษาบางส่วนในรายการ กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการให้กับผู้ปกครองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการจัดงานวันครู และการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน"[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[22 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ภายใต้แนวคิด วิทย์วิถีใหม่ “Science for Life”[20 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา[21 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เลขทะเบียนเกียรติบัตรและขออนุญาตสแกนลายมือชื่อลงนามในเกียรติบัตร[20 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ[20 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕[21 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.[21 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ[20 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจนักเรียนที่ครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๕ [20 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) [20 ธ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  (แก้ไข)ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธ[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  เสนอรายชื่อคณะกรรมการรรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565[20 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้าย/โอน/เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง[20 ธ.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  กรมควบคุมโรคขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว)[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้าง ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2564[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เลขทะเบียนเกียรติบัตรและขออนุญาตสแกนลายมือชื่อลงนามในเกียรติบัตร[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เลขทะเบียนเกียรติบัตรและขออนุญาตสแกนลายมือชื่อลงนามในเกียรติบัตร[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขออนุญาตสแกนลายมือชื่อการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Peformance Agreement : PA)[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแลพตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)ใหม่[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565[17 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม สพฐ. 4 ดาวและบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[16 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564[15 ธ.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา [16 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษ[16 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET[9 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม stand up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ)[15 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564[15 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การดำเนินการความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน(Science Technology Innovation (STI) Smart Intensive Farming)[14 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แอปพลิเคชั่น Bangkok Post for Business ของบริษัทบางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)[13 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  สั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565[13 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา[9 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2564[9 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานหลังอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล[9 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่คลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"[9 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม[9 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การ นำเสนอเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบมีปฏิสัมพันธ์ VR Multiplayer Solution[8 ธ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค[7 ธ.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565[7 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง[2 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement :PA) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโป[7 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement :PA) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโป[7 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement :PA) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโป[7 ธ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามการดำเนินงานการพัฒนาครูในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ Active Learning[7 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไข)[2 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี ๒๕๖๔[7 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอตัวลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ[3 ธ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง ครั้งที่ 3[2 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย[2 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่เคยประเมินภายนอกระยะที่ 1 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความประสงค์รับการประเมินระยะที่ 2 การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิ[2 ธ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)[2 ธ.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  เชิญประชุม[1 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[1 ธ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต"[30 พ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  (แก้ไข)การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[30 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[30 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565[30 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนว Active Learning และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564[29 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 70%[26 พ.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น "พัฒนาสักยภาพครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 1[29 พ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน และหลักสูตรคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[28 พ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)[29 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและ Coding[29 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564[26 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565 [24 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๕[25 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก[24 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาค[24 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม[24 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การป้องกันการติดเชื้อ” แบบครอบจักรวาล [24 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ[24 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษา 2/2564 (ฉบับแ[24 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษา 2/2564 [24 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจจำนวนวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564[24 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา[24 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564[22 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564[22 พ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564[22 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุม[22 พ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เชิญประชุม[22 พ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในบริเวณโรงเรียนหรือบริ[19 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 [19 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564[19 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564[19 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (7[19 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา[17 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565[18 พ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2565[17 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(เงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019) (COVID - 19) ครั้งท[12 พ.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ครบเกณฑ์ขอประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย[16 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564[16 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญประชุมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔[12 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔[12 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[12 พ.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย[12 พ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การประเมินเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย[11 พ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลสภานักเรียน ประจำปี 2564[9 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[9 พ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[9 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนจากภัยคุกคามในโลกศตวรรษที่ 21[9 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการและประเด็นในหลักสูตา e-learning[9 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" ครั้งที่ 2[9 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[9 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดีอยู่ดี โรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 24101 รุ่นที่ 2[9 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  มอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนฯ[8 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการอบรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[5 พ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565[5 พ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)[8 พ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)[8 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เฃต 7 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีทีี 3 ปีการศึกษา[8 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563[4 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1[5 พ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนจากภัยคุกคามในโลกศตวรรษที่ 21[5 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[4 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[4 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  คู่มือ "การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงายผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)"[4 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา[5 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[26 ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม ”รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4(รูปแบบออนไลน์) [4 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาส้มพันธ์โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบออนไลน์”[4 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[4 พ.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 3[4 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564[3 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๑[3 พ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ “SCIENCE @ HOME” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[3 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา[3 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่อง การยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย[3 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565[3 พ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ[3 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่งนักการภารโรง[3 พ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ ๒ [2 พ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ช่องทางการรับฟังเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู[1 พ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564[1 พ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอแจ้งประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาฯ[29 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)[29 ต.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดเรียนตามปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 [28 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (ครั้งที่ ๒)[28 ต.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)[26 ต.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  (แก้ไข)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามการกำกับติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔[15 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด[25 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลตามระบบ e-budget.jobobec.in.th ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[25 ต.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19[21 ต.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงาน “The 41st Thailand TESOL International Virtual Conference 2022” สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ[21 ต.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการการอบรมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2564[21 ต.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre test) เสมือนจริง[21 ต.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[14 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ[21 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปรับปรุงข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) [21 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club[21 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งขอเปลี่ยนหน้าประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้าย จำนวน 16 อัตรา (เพิ่มเติ[20 ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)[18 ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู้กิจกรรมย่อยระบบ GFMIS ของปีใบประมาณ พ.ศ. 2564[19 ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2564)[18 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑืและวิธีการที่ กคศ.กำหนด[18 ต.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน[18 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม))[18 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในรูปแบบ 4 สี Graphic Desing[18 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิ บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ.2564[15 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพ[15 ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ภายใต้โครงการจัดสรร เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุ[15 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำส่งเงินบำรุงลูกเสือฯ ประจำปี 2564[15 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด19[15 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตรวจสอบรายชื่อการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564[15 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[14 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6,ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 4564[14 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ปีการศึกษา 2564ผ่านระบบ GPAX OBEC ฯ[14 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษา[14 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งการสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวงฯ[12 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้อสั่งการจาการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564[14 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2[12 ต.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย[12 ต.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครอบรมโครงการไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าว[12 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)[8 ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565[7 ต.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา [8 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5[7 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แก้ไขข้อมูลรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน)[6 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการอบรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านระบบ ZOOM[6 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง[4 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565[5 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เผยแพร่คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และแก้ไขรายการสื่อใหม่ในรายการสื่อที่สถานศึกษาส่งมาแล้ว[5 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ผ่านระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) [5 ต.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564[4 ต.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน สำรวจและรายงานความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย[4 ต.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้าย/โอน/เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)[4 ต.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งผลการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข็มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา[1 ต.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 880 (บง.137)[29 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 884 (บง.136)[29 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  กำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน[30 ก.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของเยาวชน[28 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 [27 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 256[27 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564[28 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน covid -19 ระยะที่ 2[28 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การพัฒนาการจัดการเรียนวิถีใหม่ โดยชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตวิถีหม่[28 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้[27 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[27 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรา้งขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่[23 ก.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตัวแทนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต[22 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานศึกษาเป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[21 ก.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานศึกษาเป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[21 ก.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แก้ไขโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564[21 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย[20 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[21 ก.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า[20 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564[17 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  โครงการอบรม อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” [20 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล (Korat Model)[20 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2[15 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[15 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564[16 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564[16 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564[16 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าอินเตอร์เน็ต บง.126[16 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564[16 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์[16 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[21 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning[14 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประชุม 12 ของศูนย์ SEAMEO RECSAM[14 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[13 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การร่วมงานพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"[14 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  คัดเลือกนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔[13 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว (รอบสอง)ปีงบประมาณ ๒๕๖๔[2 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565[13 ก.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ[9 ก.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)[9 ก.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 (ตัวชี้วัดที่ 14)[13 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) โดยจัดสอบแบบ Take Home[13 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2[13 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอสถานที่ดำเนินงานอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต)[10 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันะ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควีดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"[10 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)[10 ก.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564[8 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[9 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงหลักการมาตรการ Sandbox Safety Zone in School[9 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21[8 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แบบสอบถามการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน[8 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก[8 ก.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ[8 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่[7 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผยอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี[6 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว (รอบสอง)ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [7 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔[7 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔[7 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564[7 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ [2 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VD -19) (เพิ[7 ก.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การรายงานข้อมูลครูและบุคลากรในสังกัด ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)[7 ก.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564[6 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔[6 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔[6 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา[6 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2564)[6 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ[6 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563[3 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[3 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเพื่อดูแลหัวใจ เพื่อวัยใส สพป.นม.7[25 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งรูปถ่ายและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564[3 ก.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้กับผู้บริหารร[3 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเราะห์วิทยากร[25 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุม[25 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาการอ่านขั้นสูงเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ[3 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม [3 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การหสกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2564[2 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การพัฒนาการอ่านขั้นสูงเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ[2 ก.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รบผละกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19[30 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5[2 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564[2 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน)[31 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉ[1 ก.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564[1 ก.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2564[1 ก.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด - 19[30 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7[30 ส.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖[30 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ประกาศผลการตัดสินประกวดคลิปสั้นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด Save Zone No New Face[26 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[25 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในหารอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564[27 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนมาก  การสมัครเข้าใช้ school health HERO application[25 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแ[25 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564[25 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณการแนวคิดสู่การปฎิบัติที่ดี ของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตราฐาน สสวท.[25 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 : การวัด ปร[25 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเข้าโครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดประจำปี งบประมาณ 2564[24 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงกาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[24 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[24 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนจากภัยคุกคามในโลกของศตวรรษที่ 21[20 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานการอนุมัติคูปองการศึกษา 2564 รอบที่ 1 [23 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างให้มีวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก[23 ส.ค. 2564 กฎหมายและคดี]
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2564[23 ส.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประเมินโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดนครราชสีมา[23 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19[23 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ[23 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูล IEP และ IIP ของนักเรียนพิการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2564[18 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการคึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25[23 ส.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงาน สพท.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔[18 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่[21 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การพัฒนาการจัดการเรียนวิถีใหม่ โดยชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตวิถีหม่[21 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [20 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (กิจกรรม การรักษาและพัฒนาสมรรถนะ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึ[20 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564[20 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดย Engenius International[20 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. [18 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564[18 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติดีเด่นระดับภาค”[18 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)[19 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื[18 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ[19 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565[18 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเลคโทรนิกส์ โปรแกรม ZOOM[18 ส.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 [17 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การมอบทุนพนะราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[17 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[17 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้[17 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2564[17 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)[10 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง[13 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา[13 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา[11 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO[11 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2565[10 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564[10 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2[10 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3[10 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔[10 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน[11 ส.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา[10 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ[9 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนปลายทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[9 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) [9 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD -19)[10 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนปลายทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[9 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[9 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดคลิปสั้นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ Save Zone No New Face "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"[9 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลประเภทโรงเรียน[6 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชนและสถานศึกษาเพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่[6 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข[5 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[6 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปรับลดเวลาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[6 ส.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน ปี 2564[6 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าในการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด[6 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน สำหรับครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สพป.นม, เขต 7[23 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน[4 ส.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำป[3 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำป[3 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564[3 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอส่งรายละเอียดข้อมูลเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กชุดใหม่[4 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565[4 ส.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่3)[30 ก.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย[3 ส.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  แจ้งราบชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563[2 ส.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 1 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2564)[2 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ[2 ส.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[30 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูล IEP และ IIP ของนักเรียนพิการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2564[30 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเสริมส้รา้งความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสำหรับนิติกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิก[29 ก.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564[29 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)[23 ก.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ[27 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม พ.ศ. 2563 - 2564[27 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การนิเทศและรับรองการพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ดาว ปีงบประมาณ 2564[27 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์[27 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ [23 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน[23 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย[24 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปี 2564[24 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564[24 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)[23 ก.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[23 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564[23 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0V[23 ก.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร[22 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญเป็นคณะกรรมการคัดเลือก พสน. ประจำปี 2563[21 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ[21 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2)[22 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญอบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)[22 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[22 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถาน[21 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 13) [21 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ[21 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขยายระยะเวลาการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา[20 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ......[20 ก.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้[19 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564[16 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 [16 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP เพื่อขอรับคูปองการศึกษา[15 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)การเชิญชวนอบรมครูออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี-อยู่ดีในโรงเรียนวิถีพุทธ”[15 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การเชิญชวนอบรมครูออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี-อยู่ดีในโรงเรียนวิถีพุทธ”[15 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้ารับการอบรมโครงการ Good Food For All กินดี - อยู่ดี[15 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาฯ[15 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔[14 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) [14 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” [13 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวม ของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 [13 ก.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ "ประกาศเจริญโภคภัณฑ์" ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนพัฒนานวัตกร)[13 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปะเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 “Magic of friendship” ภายใต้หัวข้อ “Sport is the health, friendship, unity.”[12 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7[12 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 [8 ก.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น[9 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564[9 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  การคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓[1 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 4[8 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจริยะ ประจำปี 2564 (Robolinnovator Challenge 2021 by Software Park Thailand )[8 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[8 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 447 (บง.70)[16 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แบบข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล[8 ก.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญชวนเข้ารับการอบรมโครงการ Good Food For All กินดี - อยู่ดี[8 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[6 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ส่งเอกสารการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพิ่มเติม[7 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.[7 ก.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4[6 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร[5 ก.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครื่อข่าย[6 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ผลการประกวดระดับเขตตรวจราชการ โครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"[5 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย[5 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์[5 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM และ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2564/2565 ในรูปแบบออนไลน์[5 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม[5 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[5 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive)[5 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาค[2 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 ก.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[2 ก.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญชวนดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE[2 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และสื่ือการรณรงค์หยุดพนัน[2 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2564[2 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศยกเลิกสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564[2 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญหา ศรัทธาคุณธรรม" [1 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 [1 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือฯ[28 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564)[1 ก.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ[1 ก.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)[30 มิ.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน ปี พ.ศ. 2564[30 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าวใจ Season 3[30 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ[30 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ[29 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่[29 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564[29 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล (Korat Model)[29 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[29 มิ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[29 มิ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)[28 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา[28 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล[28 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning : PBL)[28 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2564)[25 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564[25 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ 2[25 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงในการพัฒนาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สานงานการสอน[24 มิ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร[23 มิ.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[22 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการ[23 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์(งบลงทุน)[16 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564[22 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ตอบแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี ระยะที่ 1 [22 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 (ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1-12)[21 มิ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือก "สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค"[22 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"[22 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565[21 มิ.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงการคัดกรองประเภทความพิการ[22 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๔๖๔[21 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขยายระยะเวลาส่งแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564[18 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป[19 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป[18 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโน[18 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล[16 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[16 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[16 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน[15 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต(เขตสุจริต)[8 มิ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ[14 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น[14 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี2565 ของไทยภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ [14 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[14 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[14 มิ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[14 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แนวทางการบันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลังของสถานศึกษา[11 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานสรุปผลการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเยาวชน[9 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7[9 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  งดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔[9 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[9 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงารระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564[8 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่[4 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564[7 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[7 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์[8 มิ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล[4 มิ.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564[8 มิ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  โครงการค่ายทักษะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤตอกรรมที่ไมม่พึงประสงค์[7 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564)[4 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566)[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกาษสู่ความยั่งยืน[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งเตือนการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว"[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (เฉพาะโรงเรียนที่มีครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว))[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การใช้โปรแกรมแบบฟอร้มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ทุนนิธิพระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564[1 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน[1 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (เฉพาะโรงเรียนที่มีครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว))[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี[2 มิ.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ [2 มิ.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  รายงานผลการติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำไตรมาสที่ ๑[1 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) สำหรับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว[1 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[1 มิ.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหล[31 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหล[31 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่งมอบใบงานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อ)[31 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผ๔้ได้รับหนังสืออนูญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ[31 พ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2562[31 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ( 30 โรงเรียน ดังแนบ)[28 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[28 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2564[28 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรไทยและการตรวจลงตราของครูชาวต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[27 พ.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตร สพฐ.[25 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจข้อมูลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ข้อมูลปีการศึกษา 2563[25 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล[25 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสมพันธ์เชิญการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)[25 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนักเนื่องในวันทะเลทราย และภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification & Drought Day) ภายใ[25 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน ๑๒๐ คน ที่ต้องการเรียนทางไกลด้วยรูปแบบ on - hand ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๔[24 พ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน๊กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563[24 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[21 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความจำเป็นที่ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID[21 พ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564[21 พ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าประกวด [20 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔[21 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564[20 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา[20 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" รอบที่ 2[18 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมก่อนเจดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔[19 พ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ[18 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน[17 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การหักเงิน ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการ และอัตราจ้างในสังกัดเพื่อชำระหนี้กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.)[17 พ.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาชั้นพื้[17 พ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔[17 พ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู"[17 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 พ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักศุตร ก.ค.ศ.)[13 พ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด[13 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การยืนยันข้อมลความถูกต้องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัด[13 พ.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  การรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[12 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การสำรวจกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[12 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[12 พ.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[12 พ.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ[12 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVEC - 19) ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน[12 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” [12 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 [11 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจนข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)[11 พ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ(Coding Core Trainer : CCT) รุ่น 2 ในรูปแบบออนไลน์[7 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน[7 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การติดตามสถาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจ[7 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แบบอย่างในการจัดกิจกรรมเชิงบวก[7 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึก[6 พ.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภา[5 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔[5 พ.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ[3 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Pension Electronic Filing[5 พ.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ(กัญชา)[3 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[3 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือปรับกฆระเบียบสถานศึกษาสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน[3 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนานประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทย[3 พ.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ชะลอการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7[3 พ.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาป[3 พ.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[29 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[26 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ [27 เม.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [26 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ[21 เม.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)[26 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัด[26 เม.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (ระยะเวลา ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)[26 เม.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรุ้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส[26 เม.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [20 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564[19 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๔ จุดภูมิภาค[22 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กรณีนักเรียนนักศึกษารับโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์[22 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลผู้คัดกรองทางการศึกษา[22 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู(Coding for Teacher) : C๔T รุ่นที่ ๓[22 เม.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมและการให้ข้อมูลเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.[22 เม.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564[22 เม.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอขอบคุณ[20 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564[21 เม.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓(ครั้งที่ ๑๕๒)[21 เม.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แนวทางการจัดซื้อหนังสือเ[20 เม.ย. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักเรียนเพื่อการคัดสรรผู้เข้ารับทุนพระราชทาน[20 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูแอละบุคลากรทางการศึกษา[20 เม.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔[20 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมเอกสาร)[20 เม.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี"[19 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณ อินเตอร์เน็ตเข้าถึง[20 เม.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล[20 เม.ย. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[19 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญร่วมการประชุม "SEAMEO Congress 2021 (Virtual)[19 เม.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔[19 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563[19 เม.ย. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  กำชับการพานักเรียนและนักศึกษาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานศึกษา[19 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2564[16 เม.ย. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564[8 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทร[8 เม.ย. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรับสมัครกรรมการผูู้แทนสมาชิกสมาคม ฌ.ศ.ร.[7 เม.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกสมาคม ฌ.ศ.ร.[8 เม.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ[8 เม.ย. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ.2564[31 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดิทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย"[31 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564[31 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 7[1 เม.ย. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564[31 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบประดับประถมศึกษา[30 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2563[30 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"[30 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2564[29 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ฯ[29 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[24 มี.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน[25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง [25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา[25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การทอดผ้าป่า[25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลุูกเสือ และการขออนุญาตแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ[25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564[25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพ (BYCT.Open House) วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ [25 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงสู่หน่วยงานในระดับจังหวัด[24 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1[18 มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วน  เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาอบรม[24 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สพฐ.โพล (OBEC Poll) เรื่องความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและจั้ดการศึกษาในปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[24 มี.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การอบรมการใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)[23 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563[23 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การอบรมการใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสทอภาค ปีการศึกษา 2563[23 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมการใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563[23 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอเพลง Coding ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน " The Coding Challenge VDO Contest "[23 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา[22 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓[22 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์[22 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562[22 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย[22 มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ [22 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เลื่อนกำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[22 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์[19 มี.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔[19 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แจ้งตรวจสอบความซํ้าซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒ [19 มี.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย[19 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ[19 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[19 มี.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)[18 มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"[17 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19[17 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายโรงเรียน[17 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2[16 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน[17 มี.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การสมัครเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564[16 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564[15 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์[16 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตร สพฐ.[15 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง"[12 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน๊กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563[15 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เติมเต็มความรู้ช่วงวิกฤติโควิด-19 และการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเตรียมตัวศึกษาต่อและสอบ O-NET[15 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[15 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา[12 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลการรับสมัครรายวันในระบบการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [12 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการเปิด-ปิด ระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบที่ 6 ภาคเรียน[12 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา[12 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  มาตรการรักษาทางวินัยการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา[11 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาค[11 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ[11 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์[11 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ[11 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ[11 ก.พ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563[10 มี.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563[10 มี.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔[10 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔[9 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้าย/โอน/เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในตำแหน่งที่ว่า[9 มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564[9 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การเฝ้าระวังปัญญาสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นฯ[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[9 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา[9 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม.[8 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564[8 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี (SEF)[8 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[8 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา่อระดับประกาศนียบัรวิชาชีพ(ปวช.)[8 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การกรอกข้อมูลแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)[8 มี.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ [8 มี.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563[8 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ[4 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสบุนค่าใช้จ่ายในการจัดกา[8 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน[8 มี.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปีงบประมาณพ.ศ2564.[2 มี.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ[4 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ[4 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งการสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (ในเขตอำเภอพิมาย)[4 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม[4 มี.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  เลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[4 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๔ และการสอบแข่งขันเพื่อบ[4 มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การตอบแบบสอบถามการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย[4 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 64)[3 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[3 มี.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsuang Innovation Campus[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนก้าวเพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2564[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[1 มี.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)[1 มี.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (เฉพาะ โรงเรียนที่มีรายชื่อ)[1 มี.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[22 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการอบรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[25 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น[25 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว (Khorat Geopark Festival) ครั้งที่ 7[24 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔[23 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน ในโครงการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์สร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุม[22 ก.พ. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  นำส่งวารสาร "เพื่อนพึ่งพา"[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV[18 ก.พ. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์การแสดงต้อนรับคณะกรรมการฯ[19 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา[22 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่[19 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60และ ว.3-4/64[22 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด[19 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รับชมวีดีทัศน์การบรรยาย "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 "[22 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ แผนงานนำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรม Play & Learn)[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย ร่วมใจสร้างสรรค์ทำความดี(ออนไลน์) Youth R-SA Online Project[19 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชนประจำพุทธศักราช 2564[18 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2564[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม [16 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งปฏิทินฉบับปรับปรุง และแนวทางการจัดประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยคณะกรรมการสถา[17 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ [16 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา [16 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือบูรณาการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลน[16 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564[10 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564[10 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  สำรวจความต้องการของนักเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ Native Speaker สำหรับระดับมัธยมศึกษา[15 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความร่วมมือบุรณาการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลน[8 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วิดีโอเพลงล้างมือก่อน ป้องกัน COVID-19 [10 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดการสอบนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564[11 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา[9 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม [9 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ยุวกาชาด[9 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564[9 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย[9 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)[8 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ[8 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ทุก setting[8 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่[8 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน"[14 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564[5 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.)[5 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด[4 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน[4 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน (เฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.ปลาย ตามรายชื่อดังแนบ)[4 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา[3 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่บริการของโรงเรียน[29 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ([3 ก.พ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึก[3 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ [3 ก.พ. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นักเรียน[3 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562[3 ก.พ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเซือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 2019) ระลอกใหม่ ปีการศึ[1 ก.พ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์"ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ"[2 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นฯ[2 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นฯ[2 ก.พ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[29 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564[29 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)[29 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)[28 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ[28 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การทบทวนและยืนยังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน[28 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสร้างอาชีพ[28 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ยืมตัวบุคลากร[27 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  สรุปผลการประชุมติดตามงานและภารกิจประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน[26 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการใหเกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564[26 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม)[26 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน[22 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[25 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[22 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563[21 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563[20 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ[20 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564[19 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID[19 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  การรายงานชำระค่าสาธารณูปโภค[19 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564([18 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference[18 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference [18 ม.ค. 2564 กลุ่มอำนวยการ]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดิทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย" และแบบประเมินสื่อการสอนโครงการ[18 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563[18 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  แจ้งเปิดการให้บริการเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7[15 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร[15 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID - 19) หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๔[15 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564[15 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๗ (ICT KORAT 7)[14 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  การกรอกข้อมูลแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)[12 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ[13 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งงดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย)[13 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เปลี่ยานแปลงกำหนดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนและ Coding[13 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564[13 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน๊กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563[13 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความร่วมมือสถานศึกษากรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[13 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์[12 ม.ค. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ[12 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาคและวิธีการคัดกรองนักเรียน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่[12 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ) และบุุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ[7 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  การมอบอำนาจการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[11 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563[11 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)[8 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกาา 2564[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ([8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยง[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มติการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564[8 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร [8 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  เลื่อการสอบโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563[8 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(C4T)[8 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย)[7 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564[7 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70[7 ม.ค. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน]
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำหรับครูและผู้ปกครอง[7 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (นักเรียนกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563[7 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  โครงการ "เด็กดีของสังคม"[7 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอแจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)สำหรับสถานศึกษา[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[6 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564[5 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  คู่มือเรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชน[5 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Vioeo Confernce) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding[6 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564[6 ม.ค. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ด่วนที่สุด  การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ[4 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564 (ขั้นตอนที่ 5)[5 ม.ค. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๓ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๔๖๔)[4 ม.ค. 2564 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา่อระดับประกาศนียบัรวิชาชีพ(ปวช.)[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) กระดาษคำตอบ[4 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)[4 ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5[28 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" [29 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเลื่อนกำหนดการส่งไฟล์วิดีโอ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตราัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2564[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  จัดส่ง วารสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564[30 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565[29 ธ.ค. 2563 กลุ่มนโยบายและแผน]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสุรวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี[28 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่[28 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ด่วนที่สุด  การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)[25 ธ.ค. 2563 กลุ่ม DLICT]
ปกติ  โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์[25 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  แนวทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560[22 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564[24 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564[22 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จำนวน 9โรง)[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[22 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร[22 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา[22 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การดำเนินโครงการพัฒนาวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา 2563[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การจัดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2563[21 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  เชิญประชุม[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์กระโจม[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์กระโจม[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์กระโจม[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล[16 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[17 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.13 [16 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์]
ด่วนที่สุด  การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณ อินเตอร์เน็ตเช้าถึง[16 ธ.ค. 2563 กลุ่ม DLICT]
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การสำรวจความต้องการวิชาเอก[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ส่งคำสั่งกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ "โคราช ๗ เกมส์"[15 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดส่งข้อมูลผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)[14 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ.2564[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การประชุมทางไกลเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  "การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓" สพป.นม.๗[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓"[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[9 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินดำเนินงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564[8 ธ.ค. 2563 กลุ่มนิเทศฯ]
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มอำนวยการ]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[7 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ[2 ธ.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคาช) "การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วย[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563[3 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในฤดูการระบาด[27 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  การขอพระราชทานเหรีญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๔[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  เชิญประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564 [1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ด่วนมาก  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีมโรงเรียน และทีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2564[1 ธ.ค. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[30 พ.ย. 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ปกติ