ระดับความสำคัญ-->   ปกติ    ด่วน    ด่วนมาก    ด่วนที่สุด
รายการ กลุ่ม วันที่
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ฌ.ศ.ร. กรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ 24 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง กลุ่มนโยบายและแผน 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชนและสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจำหน่ายนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประเมินโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ด่วน  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่น Coding CODING Achievement Awards กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CODE ระดับชั้นประถมศึกษา (Artficial intelligence by CiRA CODE P กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งการเตรียมข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุมภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ม้ลติมีเดียพากษ์เสียงภาษาไทย "มาสร้างสรรค์กับโพโรโระ" กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  ซักซ้อมการขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 หัวข้อ "รักนะจ๊ะ ภาษาไทย" กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีก กลุ่มนิเทศฯ 20 มิ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มอำนวยการ 20 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล PISA กลุ่มนิเทศฯ 17 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม Young Smart : "Young ทำดี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวีดิทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี 2565 (บง.52) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 มิ.ย. 2565
ปกติ  โครงการหลักสูตร"พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนเรียน สพฐ ระดับ 3 ดาวประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนเรียน สพฐ ระดับ 2 ดาวประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมพัฒนาแนวทางสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มิ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธทุกระดับ ประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำของบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวิทยา่ศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาควบคุมและบังคับแบบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2565
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมิน PISA ๒๐๒๒ กลุ่มนิเทศฯ 13 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การสมัครขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch Digital Learning : SLDL) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอยกเลิกหนังสือประกาศผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (ครั้งที่ 3) และที่ขอเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว (รอรับการป กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีไฟล์แนบ กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีง กลุ่มอำนวยการ 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีง กลุ่มอำนวยการ 13 มิ.ย. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรางวัลธัญญรักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "สนุกคิด วิทย์สมุนไพร" กลุ่มนิเทศฯ 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" ในหัวข้อ "บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มิ.ย. 2565
ปกติ  เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน มอบเกียรติบัตร และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 8 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และมีความประสงค์จะขอรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้(ใบงาน) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุงค กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2565
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขอสนับสนุนงบประมาณโครงการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มนโยบายและแผน 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  การขอคำรับรองกรณีไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 7 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  การเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มอำนวยการ 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  การอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผล PISA ๒๗๒๒ กลุ่มนิเทศฯ 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สพฐ. กลุ่มอำนวยการ 6 มิ.ย. 2565
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ฯ กฎหมายและคดี 2 มิ.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  การยืนยันจุดติดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ(ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) กลุ่ม DLICT 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ....” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลู กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 มิ.ย. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ค กลุ่มนโยบายและแผน 31 พ.ค. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 กลุ่มนโยบายและแผน 31 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม ClassPoint กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 พ.ค. 2565
ปกติ  การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียนโดยการปฏิบัติการเต้นเคลื่อนไหวด้วยสมาธิหรือการทำโยคะ “Hoppy Happy for Thai Chil กลุ่มนิเทศฯ 30 พ.ค. 2565
ปกติ  การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ค. 2565
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่ม DLICT 30 พ.ค. 2565
ปกติ  แจ้งประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 พ.ค. 2565
ปกติ  รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 27 พ.ค. 2565
ปกติ  ขอมอบเกียรติบัตร และส่งต้นฉบับข้อสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การจัดกิจกรรม การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 6 พ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบสอง ระดับประเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ก กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ค. 2565
ปกติ  การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานและประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 กลุ่มนิเทศฯ 27 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับต้น (รอบการสมัครปี 2565) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานโครงการกิจกรรมการประกวดสือสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 พ.ค. 2565
ปกติ  จัดดั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดระดับพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  โอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ค่าเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ต) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  ผลการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  การติดตามนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  สร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2565
ปกติ  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ 25 พ.ค. 2565
ปกติ  อบรมเชิงปฎิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2565
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมครูแกนนำเด็กไทยบรโภคปลอดภัย ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ (อย.น้อย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2565
ปกติ  การให้กู้เงิน"โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2565" กลุ่มอำนวยการ 24 พ.ค. 2565
ปกติ  เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2565
ปกติ  แจ้งข้อสั่งการ มารการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2565
ปกติ  การรายงานข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ E-COVID Report ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”ระยะที่๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 พ.ค. 2565
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น เท่ หุ่นดี แข็งแรง (Superhero NuPETHS) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2565
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มนโยบายและแผน 19 พ.ค. 2565
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมุลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 กลุ่ม DLICT 20 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมโครงการไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดใช้ WOW ปีที่ ๖ กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2565
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ค. 2565
ปกติ  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP เพื่อขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 พ.ค. 2565
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน(Science Technology Innovation (STI):Smart Intensive Farming) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2565
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน(Science Technology Innovation (STI):Smart Intensive Farming) ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2565
ปกติ  การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robo Cup Junior 2022 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2565
ปกติ  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันะ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2565
ปกติ  ประกาศผลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (ครั้งที่ 3) และโรงเรียนที่ขอเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว (รอรับการประเมิน) กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2565
ปกติ  การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร "Good Food For All กินดีอยู่ดี โรงเรียนวิถีพุทธ" ระหัสหลักสูตร 65101 รุ่น 3 กลุ่มนิเทศฯ 11 พ.ค. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในโรงเรียนขนาดเล็กและจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มนิเทศฯ 10 พ.ค. 2565
ปกติ  เชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ค. 2565
ปกติ  การอบรมขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำ อากาศ โครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 18 เม.ย. 2565
ปกติ  การสำรวจข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือรายงานผลการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์เรื่องเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้:พาน้องกลับห้องเรียนเตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 29 เม.ย. 2565
ปกติ  การวัดแววความสามารถพิเศษนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 27 เม.ย. 2565
ปกติ  การประชุมปฏิบัติการการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษนักเรียน กลุ่มนิเทศฯ 27 เม.ย. 2565
ปกติ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ 28 เม.ย. 2565
ปกติ  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สพฐ. กลุ่มอำนวยการ 27 เม.ย. 2565
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 39 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 27 เม.ย. 2565
ปกติ  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 27 เม.ย. 2565
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งาน FDA Center ในการรายงานผลการดำเนินงาน (report system) และ KM online กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 เม.ย. 2565
ปกติ  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 25 เม.ย. 2565
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 25 เม.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง และผู้กำกับลูกเสือสามัญ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินงานเด็กพิการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การถ่ายทอดสดการประชุมพิจารณ์(ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 22 เม.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา javaScript เบื้องต้นและภาษา C# ระดับเบื้องต้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 21 เม.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาอาหารกลางวัน โครางการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2565 กลุ่มนิเทศฯ 20 เม.ย. 2565
ปกติ  รายงานผลการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร "Good Food For All กินดี อ กลุ่มนิเทศฯ 20 เม.ย. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศฯ 12 เม.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 18 เม.ย. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ กลุ่มนิเทศฯ 18 เม.ย. 2565
ปกติ  ประกาศกำหนดวันสอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และและคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 12 เม.ย. 2565
ปกติ  การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 19 เม.ย. 2565
ปกติ  พิธีรับตราพราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" (เฉพาะ โรงเรียนที่มีรายชื่อ) กลุ่มนิเทศฯ 19 เม.ย. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"ด้วยระบบทางไกล กลุ่มนิเทศฯ 19 เม.ย. 2565
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 เม.ย. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์บริจาคเงินเพื่อ "กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.นม. เขต 7 " กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2565
ปกติ  ขยายระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย # ความดีที่คุณทำได้ " กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2565
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลตามนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการ สร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 เม.ย. 2565
ปกติ  การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคลากรและองค์กรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลื เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุรา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 เม.ย. 2565
ปกติ  แจ้งมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้ามหน้าสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 เม.ย. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 เม.ย. 2565
ปกติ  รับสมัครการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 เม.ย. 2565
ปกติ  รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับชั้น กลุ่มนิเทศฯ 7 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  การติดามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 เม.ย. 2565
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 5 เม.ย. 2565
ปกติ  การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและการให้ข้อมูลติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มนิเทศฯ 5 เม.ย. 2565
ปกติ  การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ฯ ปีการศึกษา2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2565
ปกติ  ผลการอนุมัติคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 เม.ย. 2565
ปกติ  เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนโยบายและแผน 4 เม.ย. 2565
ปกติ  มอบแผ่นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 กลุ่มอำนวยการ 1 เม.ย. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 เม.ย. 2565
ด่วนที่สุด  แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกิน ๓ ปีแล้วตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กฎหมายและคดี 4 เม.ย. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 เม.ย. 2565
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 เม.ย. 2565
ปกติ  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สพฐ. กลุ่มอำนวยการ 1 เม.ย. 2565
ปกติ  ขยายเวลาการส่งประวัติผลการปฏิบัติงานของลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 เม.ย. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565(70%)ครั้งท กลุ่มนโยบายและแผน 1 เม.ย. 2565
ปกติ  การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ ๖ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ GPEX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้คัดเลือกกลางบ กลุ่มนิเทศฯ 31 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่่ของผู้บริโภค ประจำปีงบปร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งขอสั่งการ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มี.ค. 2565
ปกติ  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มี.ค. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน กลุ่ม DLICT 31 มี.ค. 2565
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 30 มี.ค. 2565
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบััติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 30 มี.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 30 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR กลุ่มนิเทศฯ 24 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งปฏิทินและแนวปฏิบัติการดำเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3)แบบออนไลน์ประจำปีการศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มี.ค. 2565
ปกติ  รายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา(ปพ.3:ป)ประจำปีการศึกษา2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มี.ค. 2565
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกเข้าศักษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ด่วนมาก  เลื่อนกำหนดการส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินงาน “กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.นม.เขต ๗” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญดูงานและรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ "การป้องกันการติดชเชื้อแบบครอบจักรวาลในกลุ่มนักเรียน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  การประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝันด้วยพอเพียงที่พอเพียง" ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  คณะกรรมการดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2565
ปกติ  ชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนคณิตศาสตร์ฯ(คณิตคิดเร็ว) กลุ่มนิเทศฯ 24 มี.ค. 2565
ปกติ  เชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนคณิตศาสตร์ฯ(คณิตคิดเร็ว) กลุ่มนิเทศฯ 24 มี.ค. 2565
ปกติ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทคทางการศึกษา(Big Data) กลุ่ม DLICT 21 มี.ค. 2565
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)แก้ไขครูผู้ช่วยเป็น คศ1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ นร.05 ภาคเรียนที่ 2/2564 (รอบ2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2565
ปกติ  การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2565
ปกติ  (แก้ไข)จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 7 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการนำส่งเงิน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 มี.ค. 2565
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2565
ปกติ  เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 มี.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)แก้ไข กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแจกเครื่องดื่มไมโลรถโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มี.ค. 2565
ปกติ  (แก้ไข)ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รุ่น 2 กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2565
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 18 มี.ค. 2565
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2565
ปกติ  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ 18 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2565
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปรพจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามข้อสั่งการ และการจัดกิจกรรม "รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้าม" ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ก้าวท้าใจ นครชัยบุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2565
ปกติ  การจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  การตอบแบบติดามผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วม "การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเือนการหลับใน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอนและผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุมฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2565
ปกติ  การส่งผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มี.ค. 2565
ปกติ  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร กลุ่มนโยบายและแผน 14 มี.ค. 2565
ปกติ  ติดตามการดำเนินการโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น กลุ่มนิเทศฯ 14 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งส่งไฟล์ต้นฉบับแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 9 มี.ค. 2565
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 มี.ค. 2565
ปกติ  อบรมออนไลน์หลักสูตรพัฒนานักรับฟังเชิงลึก (Deep listening) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียนการจับฉลากการสอบคัดเลือกการรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ของสำ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2565
ปกติ  แนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2565
ปกติ  โครงการทุน 2022 Huayu Enrichment Scholarship (HES) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 7 มี.ค. 2565
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มี.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 มี.ค. 2565
ปกติ  การสำรวจลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มี.ค. 2565
ปกติ  การสำรวจลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2565
ปกติ  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2565
ปกติ  เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2565
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 กลุ่ม DLICT 3 มี.ค. 2565
ปกติ  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 3 มี.ค. 2565
ปกติ  กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มี.ค. 2565
ปกติ  โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มี.ค. 2565
ปกติ  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มี.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่สำหรับการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มี.ค. 2565
ปกติ  (แก้ไข)การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.พ. 2565
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 25 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการาอบรมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล : The Embark English Language Learning for Kindergartens ” กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มี.ค. 2565
ปกติ  เกียรติบัตรออนไลน์ผู้ส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มนิเทศฯ 2 มี.ค. 2565
ปกติ  โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2565
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือกำชับ กวดขัน สำรวจ ตรวจสอบและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือกำชับ กวดขัน สำรวจ ตรวจสอบและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.นม. เขต 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินงานขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่ผลเมืองดิจิทัล (Digtal CitZenship) สู่บุคลา กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการดำเนินงานและวิทยากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.พ. 2565
ปกติ  โครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.พ. 2565
ปกติ  ไฟล์ต้นฉบับข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.พ. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.พ. 2565
ปกติ  การรับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ก.พ. 2565
ปกติ  สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.พ. 2565
ปกติ  แจ้งสถานศึกษาที่เปิดสอนปฐมวัยทุกแห่งในสังกัด บันทึกข้อมูลในฐานระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การส่งวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง เข้าร่วมประกวดในงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี 256 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2565
ปกติ  แจ้งการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เนิ็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่ม DLICT 24 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  แจ้งตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่ม DLICT 24 ก.พ. 2565
ปกติ  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายและคดี 23 ก.พ. 2565
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30%) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 23 ก.พ. 2565
ปกติ  การสำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ก.พ. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.พ. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน กลุ่ม DLICT 22 ก.พ. 2565
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรืยน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 21 ก.พ. 2565
ปกติ  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ในสังกัดที่มีอายุราชการ 1 – 5 ปี ให้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังของประเทศ" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2565
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอความเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2565
ปกติ  มอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2565
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถามศึกษาปีที่ 3 ปีการ กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้ 2000 หน่วยตรวจสอบภายใน 14 ก.พ. 2565
ปกติ  โครงการทุนการศึกษา (ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2022) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม กลุ่ม DLICT 14 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอเปลี่ยนสถานที่จัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  การอบรม Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2565
ปกติ  โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.พ. 2565
ปกติ  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 12 ก.พ. 2565
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กฎหมายและคดี 11 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ก.พ. 2565
ปกติ  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันฯ หน่วยตรวจสอบภายใน 11 ก.พ. 2565
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 9 ก.พ. 2565
ปกติ  การประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2565
ปกติ  การประชุมเชิงปฎิบัติการฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2565
ปกติ  แจ้งสถานศึกษาที่แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียนในช่วงวันที่ 5-15 มกราคม 2565 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน 9 ก.พ. 2565
ปกติ  สำรวจข้อมูลตามความต้องการสำหรับผู้ที่สนใจที่จะส่งผลงานเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ"พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการเ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.พ. 2565
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2565
ปกติ  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2565
ปกติ  มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดดามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.พ. 2565
ปกติ  การรับสมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.พ. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2565
ปกติ  โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอใช้สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.พ. 2565
ปกติ  การประชุมแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 4 ก.พ. 2565
ปกติ  การอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.พ. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มอำนวยการ 3 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย กลุ่มอำนวยการ 2 ก.พ. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแกนนำยุวอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2565
ปกติ  การดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2565
ปกติ  เชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.พ. 2565
ปกติ  การอบรมโครงการยกระดับทักษธโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2565
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ก.พ. 2565
ด่วนที่สุด  การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  กำชับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ หน่วยตรวจสอบภายใน 28 ม.ค. 2565
ปกติ  การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 15" กลุ่มอำนวยการ 31 ม.ค. 2565
ปกติ  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565" กลุ่มอำนวยการ 31 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเครื่องร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2565
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศ กลุ่มนโยบายและแผน 28 ม.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 กลุ่มอำนวยการ 28 ม.ค. 2565
ปกติ  การสำรวจครูที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2565
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ 27 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้เด็กในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2565
ปกติ  เชิญประชุม กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุุ่นยนต์ สสท-สพฐ ปี ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 26 ม.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2565
ปกติ  ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนอายุ 5 - ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลนักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2565
ปกติ  การถ่ายทอดสดการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 25 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google From) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ม.ค. 2565
ปกติ  การขอสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 24 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการ "สพฐ.-ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 17 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่บรรจุใหม่กลุ่มอายุราชการไม่เกิน 5 ปี กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ม.ค. 2565
ปกติ  การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 24 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) กลุ่มนโยบายและแผน 21 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ม.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน 24 ม.ค. 2565
ปกติ  การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2565
ปกติ  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2565
ปกติ  การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2565
ปกติ  การดำเนินงานมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2565
ปกติ  การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2565
ปกติ  การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มอำนวยการ 19 ม.ค. 2565
ปกติ  การปฐมนิเทศบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครููและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด ส กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่ม DLICT 19 ม.ค. 2565
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP เพื่อขอรับคูปองการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลนักเรียนอายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2565
ปกติ  แนวทางการประเมินความสามารถด้านดารอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) กลุ่มนิเทศฯ 18 ม.ค. 2565
ปกติ  การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 17 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ม.ค. 2565
ปกติ  เข้าร่วมชมการบรรยาย หัวข้อ "กรอบแนวทางรูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COCVID-19 " กลุ่มนิเทศฯ 17 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2565
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เตรียมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2565
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 10 ม.ค. 2565
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ม.ค. 2565
ปกติ  การอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น(Coding in your area) กลุ่มนิเทศฯ 12 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 ม.ค. 2565
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  การประกวดคัดเลือกเยาวชนเป็นัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  เลื่อนการประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2565
ด่วนที่สุด  คำแนะนำการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2565
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่อง และกลุ่มคัดก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2565
ปกติ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 6 ม.ค. 2565
ปกติ  แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antgen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19 กลุ่มนโยบายและแผน 5 ม.ค. 2565
ปกติ  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับประกาศเกียรติ "วัฒนธรรมวินิต" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วิชากำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ธ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กฎหมายและคดี 29 ธ.ค. 2564
ปกติ  เชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาศอื่นใด(NO Gift Policy) กลุ่มอำนวยการ 28 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความ้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ธ.ค. 2564
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. กรณีย้ายปกติ ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อโครงการอาหารกลางวัน หน่วยตรวจสอบภายใน 23 ธ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีโคราช 7" ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T)รุ่น ๔ กลุ่มนิเทศฯ 23 ธ.ค. 2564
ปกติ  แนวทางการคืนเงินบำรุงการศึกษาบางส่วนในรายการ กิจกรรม ที่ไม่ได้ดำเนินการให้กับผู้ปกครองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนโยบายและแผน 22 ธ.ค. 2564
ปกติ  แนวทางการจัดงานวันครู และการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ปกติ  การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ภายใต้แนวคิด วิทย์วิถีใหม่ “Science for Life” กลุ่มนิเทศฯ 20 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ข้อมูลการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เลขทะเบียนเกียรติบัตรและขออนุญาตสแกนลายมือชื่อลงนามในเกียรติบัตร กลุ่มอำนวยการ 20 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2564
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2564
ปกติ  การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2564
ปกติ  การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 ธ.ค. 2564
ปกติ  การสำรวจนักเรียนที่ครอบครัวยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2564
ปกติ  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กลุ่ม DLICT 20 ธ.ค. 2564
ปกติ  (แก้ไข)ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธ กลุ่มนิเทศฯ 17 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  เสนอรายชื่อคณะกรรมการรรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ธ.ค. 2564
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้าย/โอน/เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในตำแหน่งที่ว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ธ.ค. 2564
ปกติ  กรมควบคุมโรคขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ กลุ่มนิเทศฯ 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ส่งมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม” กลุ่มนิเทศฯ 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้าง ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) กลุ่มนิเทศฯ 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เลขทะเบียนเกียรติบัตรและขออนุญาตสแกนลายมือชื่อลงนามในเกียรติบัตร กลุ่มอำนวยการ 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เลขทะเบียนเกียรติบัตรและขออนุญาตสแกนลายมือชื่อลงนามในเกียรติบัตร กลุ่มอำนวยการ 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขออนุญาตสแกนลายมือชื่อการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Peformance Agreement : PA) กลุ่มอำนวยการ 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแลพตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)ใหม่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2564
ปกติ  การจัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม สพฐ. 4 ดาวและบูรณาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มนิเทศฯ 16 ธ.ค. 2564
ปกติ  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2564
ปกติ  การเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม stand up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 15 ธ.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินการความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ธ.ค. 2564
ปกติ  การรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน(Science Technology Innovation (STI) Smart Intensive Farming) กลุ่มนิเทศฯ 14 ธ.ค. 2564
ปกติ  แอปพลิเคชั่น Bangkok Post for Business ของบริษัทบางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มนิเทศฯ 13 ธ.ค. 2564
ปกติ  สั่งจองบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 กลุ่มอำนวยการ 13 ธ.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2564
ปกติ  การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานหลังอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่คลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การ นำเสนอเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบมีปฏิสัมพันธ์ VR Multiplayer Solution กลุ่ม DLICT 8 ธ.ค. 2564
ปกติ  รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 7 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 7 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement :PA) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโป กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ธ.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement :PA) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโป กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ธ.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Ageement :PA) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโป กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามการดำเนินงานการพัฒนาครูในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ Active Learning กลุ่มนิเทศฯ 7 ธ.ค. 2564
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไข) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 7 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอตัวลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการ กลุ่มอำนวยการ 3 ธ.ค. 2564
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ธ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งโรงเรียนที่เคยประเมินภายนอกระยะที่ 1 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความประสงค์รับการประเมินระยะที่ 2 การตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของสถานศึกษาด้วยวิ กลุ่มนิเทศฯ 2 ธ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 2 ธ.ค. 2564
ปกติ  เชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 พ.ย. 2564
ปกติ  (แก้ไข)การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 30 พ.ย. 2564
ปกติ  เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 30 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 พ.ย. 2564
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแนว Active Learning และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ย. 2564
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 70% กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 26 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น "พัฒนาสักยภาพครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 1 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน และหลักสูตรคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 พ.ย. 2564
ปกติ  การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 พ.ย. 2564
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณและ Coding กลุ่มนิเทศฯ 29 พ.ย. 2564
ปกติ  ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศฯ 26 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ “การป้องกันการติดเชื้อ” แบบครอบจักรวาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษา 2/2564 (ฉบับแ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษา 2/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 พ.ย. 2564
ปกติ  การสำรวจจำนวนวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ย. 2564
ปกติ  ส่งคำสั่งคณะกรรมการจัดกิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ย. 2564
ปกติ  แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2564
ปกติ  เชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ย. 2564
ปกติ  เชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 22 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในบริเวณโรงเรียนหรือบริ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2564
ปกติ  พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (7 กลุ่มนโยบายและแผน 19 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ย. 2564
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ 18 พ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ย. 2564
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(เงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019) (COVID - 19) ครั้งท กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 12 พ.ย. 2564
ปกติ  แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ครบเกณฑ์ขอประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 16 พ.ย. 2564
ปกติ  เชิญประชุมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ย. 2564
ปกติ  เชิญประชุมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ย. 2564
ปกติ  การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ประกอบการของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่ม DLICT 12 พ.ย. 2564
ปกติ  แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย กลุ่มอำนวยการ 12 พ.ย. 2564
ปกติ  การประเมินเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 11 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลสภานักเรียน ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนจากภัยคุกคามในโลกศตวรรษที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการและประเด็นในหลักสูตา e-learning กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการ การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" ครั้งที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 พ.ย. 2564
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ย. 2564
ปกติ  การอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “Good Food For All กินดีอยู่ดี โรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 24101 รุ่นที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 9 พ.ย. 2564
ปกติ  มอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการอบรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 พ.ย. 2564
ปกติ  สำรวจความต้องการการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 พ.ย. 2564
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 พ.ย. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) กลุ่มนโยบายและแผน 8 พ.ย. 2564
ปกติ  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เฃต 7 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีทีี 3 ปีการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 8 พ.ย. 2564
ปกติ  การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนจากภัยคุกคามในโลกศตวรรษที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 4 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มนโยบายและแผน 4 พ.ย. 2564
ปกติ  คู่มือ "การจัดทำ จัดเก็บรักษาแบบรายงายผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ย. 2564
ปกติ  การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ต.ค. 2564
ปกติ  การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม ”รหัสหลักสูตร 63064 รุ่นที่ 4(รูปแบบออนไลน์) กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2564
ปกติ  ประชาส้มพันธ์โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบออนไลน์” กลุ่มนิเทศฯ 4 พ.ย. 2564
ปกติ  แจ้งการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่ม DLICT 4 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน 3 พ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ “SCIENCE @ HOME” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2564
ปกติ  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่อง การยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2564
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2564
ปกติ  อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ย. 2564
ปกติ  การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ ๒ กลุ่มนิเทศฯ 2 พ.ย. 2564
ปกติ  ช่องทางการรับฟังเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กลุ่มอำนวยการ 1 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขอแจ้งประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) กลุ่ม DLICT 29 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดเรียนตามปกติ (On site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ต.ค. 2564
ปกติ  จัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (ครั้งที่ ๒) กลุ่ม DLICT 28 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่ม DLICT 26 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  (แก้ไข)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามการกำกับติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 15 ต.ค. 2564
ปกติ  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ 25 ต.ค. 2564
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลตามระบบ e-budget.jobobec.in.th ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 25 ต.ค. 2564
ปกติ  แนวทางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 กลุ่ม DLICT 21 ต.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงาน “The 41st Thailand TESOL International Virtual Conference 2022” สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2564
ปกติ  สำรวจความต้องการการอบรมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2564
ปกติ  โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre test) เสมือนจริง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  เงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2564
ปกติ  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การปรับปรุงข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ต.ค. 2564
ปกติ  การประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กลุ่มนิเทศฯ 21 ต.ค. 2564
ปกติ  แจ้งขอเปลี่ยนหน้าประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับย้าย จำนวน 16 อัตรา (เพิ่มเติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ต.ค. 2564
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ต.ค. 2564
ปกติ  การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู้กิจกรรมย่อยระบบ GFMIS ของปีใบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2564) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2564
ปกติ  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑืและวิธีการที่ กคศ.กำหนด กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในรูปแบบ 4 สี Graphic Desing กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ต.ค. 2564
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิ บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2564
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพ กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) ภายใต้โครงการจัดสรร เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2564
ปกติ  การนำส่งเงินบำรุงลูกเสือฯ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2564
ปกติ  มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2564
ปกติ  ตรวจสอบรายชื่อการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  เงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นป.6,ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 4564 กลุ่มนิเทศฯ 14 ต.ค. 2564
ปกติ  แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ปีการศึกษา 2564ผ่านระบบ GPAX OBEC ฯ กลุ่มนิเทศฯ 14 ต.ค. 2564
ปกติ  ตอบแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 14 ต.ค. 2564
ปกติ  แจ้งการสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวงฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ต.ค. 2564
ปกติ  ข้อสั่งการจาการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ต.ค. 2564
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 กลุ่ม DLICT 12 ต.ค. 2564
ปกติ  ทุนฝึกอบรมออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การสมัครอบรมโครงการไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าว กลุ่มนิเทศฯ 12 ต.ค. 2564
ปกติ  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ต.ค. 2564
ปกติ  การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มอำนวยการ 7 ต.ค. 2564
ปกติ  หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ต.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ต.ค. 2564
ปกติ  แก้ไขข้อมูลรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน) กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องการอบรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านระบบ ZOOM กลุ่มนิเทศฯ 6 ต.ค. 2564
ปกติ  การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ต.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2564
ปกติ  เผยแพร่คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และแก้ไขรายการสื่อใหม่ในรายการสื่อที่สถานศึกษาส่งมาแล้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ต.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ผ่านระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) กลุ่ม DLICT 5 ต.ค. 2564
ปกติ  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ต.ค. 2564
ปกติ  กำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน สำรวจและรายงานความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย กลุ่มอำนวยการ 4 ต.ค. 2564
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้าย/โอน/เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ต.ค. 2564
ปกติ  แจ้งผลการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข็มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 1 ต.ค. 2564
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 880 (บง.137) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2564
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 884 (บง.136) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 29 ก.ย. 2564
ปกติ  กำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ก.ย. 2564
ปกติ  อนุมัติโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ย. 2564
ปกติ  อนุมัติโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 256 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ย. 2564
ปกติ  ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2564
ปกติ  การประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์จำเป็นเร่งด่วน covid -19 ระยะที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2564
ปกติ  การพัฒนาการจัดการเรียนวิถีใหม่ โดยชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตวิถีหม่ กลุ่มนิเทศฯ 28 ก.ย. 2564
ปกติ  ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ย. 2564
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 27 ก.ย. 2564
ปกติ  การจัดงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสรา้งขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตัวแทนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานศึกษาเป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานศึกษาเป็นสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มอำนวยการ 21 ก.ย. 2564
ปกติ  แก้ไขโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ก.ย. 2564
ปกติ  การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2564
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน 21 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2564
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 17 ก.ย. 2564
ปกติ  โครงการอบรม อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล (Korat Model) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ย. 2564
ปกติ  สำรวจความต้องการวิชาเอกประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ย. 2564
ปกติ  การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ย. 2564
ปกติ  นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2564
ปกติ  การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.ย. 2564
ปกติ  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2564
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการค่าเช่าอินเตอร์เน็ต บง.126 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2564
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ย. 2564
ปกติ  การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2564
ปกติ  การประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2564
ปกติ  การประชุม 12 ของศูนย์ SEAMEO RECSAM กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2564
ปกติ  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ก.ย. 2564
ปกติ  การร่วมงานพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" กลุ่มนิเทศฯ 14 ก.ย. 2564
ปกติ  คัดเลือกนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ย. 2564
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว (รอบสอง)ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2564
ปกติ  ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 ก.ย. 2564
ปกติ  จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ กลุ่มนโยบายและแผน 9 ก.ย. 2564
ปกติ  แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มนโยบายและแผน 9 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 (ตัวชี้วัดที่ 14) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) โดยจัดสอบแบบ Take Home กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญบุคลากรตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2 กลุ่มนิเทศฯ 13 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอสถานที่ดำเนินงานอบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันะ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควีดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" กลุ่มนิเทศฯ 10 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กลุ่ม DLICT 10 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ย. 2564
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงหลักการมาตรการ Sandbox Safety Zone in School กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ย. 2564
ปกติ  แบบสอบถามการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การอบรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ก.ย. 2564
ปกติ  การโอนเงินอุดหนุน(เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ย. 2564
ปกติ  การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผยอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2564
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสูโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว (รอบสอง)ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ย. 2564
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ย. 2564
ปกติ  รับรองการพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 7 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ย. 2564
ปกติ  ประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VD -19) (เพิ กลุ่ม DLICT 7 ก.ย. 2564
ปกติ  การรายงานข้อมูลครูและบุคลากรในสังกัด ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) กลุ่ม DLICT 7 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ย. 2564
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย. 2564
ปกติ  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ย. 2564
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ย. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเพื่อดูแลหัวใจ เพื่อวัยใส สพป.นม.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ส.ค. 2564
ปกติ  การส่งรูปถ่ายและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ให้กับผู้บริหารร กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเราะห์วิทยากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ส.ค. 2564
ปกติ  เชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ส.ค. 2564
ปกติ  การพัฒนาการอ่านขั้นสูงเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.ย. 2564
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การหสกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2564
ปกติ  การพัฒนาการอ่านขั้นสูงเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รบผละกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 30 ส.ค. 2564
ปกติ  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2564
ปกติ  การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด  จัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน) กลุ่ม DLICT 31 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ย. 2564
ปกติ  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ 1 ก.ย. 2564
ปกติ  การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ก.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด - 19 กลุ่มนิเทศฯ 30 ส.ค. 2564
ปกติ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มอำนวยการ 30 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่ม DLICT 30 ส.ค. 2564
ปกติ  ประกาศผลการตัดสินประกวดคลิปสั้นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด Save Zone No New Face กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งยกเลิกการคัดกรองความสามารถในหารอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 27 ส.ค. 2564
ด่วนมาก  การสมัครเข้าใช้ school health HERO application กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 ส.ค. 2564
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแ กลุ่มบริหารงานบุคคล 25 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2564
ปกติ  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการบูรณการแนวคิดสู่การปฎิบัติที่ดี ของโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตราฐาน สสวท. กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 : การวัด ปร กลุ่มนิเทศฯ 25 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญร่วมเข้าโครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดประจำปี งบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศฯ 24 ส.ค. 2564
ปกติ  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงกาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ส.ค. 2564
ปกติ  การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนจากภัยคุกคามในโลกของศตวรรษที่ 21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2564
ปกติ  รายงานการอนุมัติคูปองการศึกษา 2564 รอบที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2564
ปกติ  การอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างให้มีวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก กฎหมายและคดี 23 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23 ส.ค. 2564
ปกติ  การประเมินโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2564
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2564
ปกติ  การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ส.ค. 2564
ปกติ  ขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูล IEP และ IIP ของนักเรียนพิการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการคึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25 กลุ่มนโยบายและแผน 23 ส.ค. 2564
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงาน สพท.ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2564
ปกติ  โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2564
ปกติ  การพัฒนาการจัดการเรียนวิถีใหม่ โดยชุดการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตวิถีหม่ กลุ่มนิเทศฯ 21 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (กิจกรรม การรักษาและพัฒนาสมรรถนะ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2564
ปกติ  การสำรวจข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 ส.ค. 2564
ปกติ  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดย Engenius International กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ส.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือก “เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติดีเด่นระดับภาค” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) กลุ่ม DLICT 19 ส.ค. 2564
ปกติ  ประชุมเพื่อชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ส.ค. 2564
ปกติ  การลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรชาวต่างชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ส.ค. 2564
ปกติ  สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเลคโทรนิกส์ โปรแกรม ZOOM กลุ่มอำนวยการ 18 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2564
ปกติ  การมอบทุนพนะราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ส.ค. 2564
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2564
ปกติ  การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 17 ส.ค. 2564
ปกติ  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) กลุ่มนิเทศฯ 10 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ส.ค. 2564
ปกติ  การส่งผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  เชิญประชุมชี้แจงสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 ส.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2564
ปกติ  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2564
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2564
ปกติ  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2564
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2564
ปกติ  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดของจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2564
ปกติ  ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนปลายทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่ม DLICT 9 ส.ค. 2564
ปกติ  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่ม DLICT 9 ส.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD -19) กลุ่ม DLICT 10 ส.ค. 2564
ปกติ  ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับโรงเรียนปลายทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่ม DLICT 9 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2564
ปกติ  การประกวดคลิปสั้นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หัวข้อ Save Zone No New Face "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ส.ค. 2564
ปกติ  การสำรวจข้อมูลประเภทโรงเรียน กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E-service) สำหรับชุมชนและสถานศึกษาเพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2564
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2564
ปกติ  การปรับลดเวลาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มอำนวยการ 6 ส.ค. 2564
ปกติ  นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน ปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 6 ส.ค. 2564
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าในการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ส.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน สำหรับครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สพป.นม, เขต 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ค. 2564
ปกติ  แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอแจ้งการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2564
ปกติ  ขอส่งรายละเอียดข้อมูลเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กชุดใหม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ส.ค. 2564
ปกติ  การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่3) กลุ่มอำนวยการ 30 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มอำนวยการ 3 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งราบชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 2 ส.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะเวลา 1 เดือน (เดือน กรกฎาคม 2564) กลุ่ม DLICT 2 ส.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ กลุ่ม DLICT 2 ส.ค. 2564
ปกติ  การสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2564
ปกติ  การบันทึกข้อมูล IEP และ IIP ของนักเรียนพิการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเสริมส้รา้งความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวปฏิบัติราชการตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองสำหรับนิติกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2564
ปกติ  การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2564
ปกติ  แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม พ.ศ. 2563 - 2564 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2564
ปกติ  การนิเทศและรับรองการพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ดาว ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 27 ก.ค. 2564
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 ก.ค. 2564
ปกติ  ประกาศ การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2564
ปกติ  การอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 24 ก.ค. 2564
ปกติ  การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) กลุ่มอำนวยการ 23 ก.ค. 2564
ปกติ  การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.ค. 2564
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0V กลุ่มนโยบายและแผน 23 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากร กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2564
ปกติ  เชิญเป็นคณะกรรมการคัดเลือก พสน. ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญอบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2564
ปกติ  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.ค. 2564
ปกติ  แจ้งปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 13) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2564
ปกติ  การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ก.ค. 2564
ปกติ  ขยายระยะเวลาการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ...... กลุ่มนโยบายและแผน 20 ก.ค. 2564
ปกติ  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ค. 2564
ปกติ  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.ค. 2564
ปกติ  การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP เพื่อขอรับคูปองการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2564
ปกติ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)การเชิญชวนอบรมครูออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี-อยู่ดีในโรงเรียนวิถีพุทธ” กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2564
ปกติ  การเชิญชวนอบรมครูออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี-อยู่ดีในโรงเรียนวิถีพุทธ” กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2564
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้ารับการอบรมโครงการ Good Food For All กินดี - อยู่ดี กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ก.ค. 2564
ปกติ  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวม ของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มนโยบายและแผน 13 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ "ประกาศเจริญโภคภัณฑ์" ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนพัฒนานวัตกร) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปะเด็กระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 “Magic of friendship” ภายใต้หัวข้อ “Sport is the health, friendship, unity.” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ก.ค. 2564
ปกติ  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มนโยบายและแผน 8 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.ค. 2564
ด่วนมาก  การคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 4 กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2564
ปกติ  การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจริยะ ประจำปี 2564 (Robolinnovator Challenge 2021 by Software Park Thailand ) กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2564
ปกติ  การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2564
ปกติ  แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 447 (บง.70) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 มิ.ย. 2564
ปกติ  แบบข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 ก.ค. 2564
ปกติ  เชิญชวนเข้ารับการอบรมโครงการ Good Food For All กินดี - อยู่ดี กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ค. 2564
ปกติ  ส่งเอกสารการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ก.ค. 2564
ปกติ  การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กลุ่มอำนวยการ 7 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร กลุ่ม DLICT 5 ก.ค. 2564
ปกติ  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครื่อข่าย กลุ่มนิเทศฯ 6 ก.ค. 2564
ปกติ  ผลการประกวดระดับเขตตรวจราชการ โครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2564
ปกติ  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2564
ปกติ  การสมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM และ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2564/2565 ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2564
ปกติ  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2564
ปกติ  การส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) กลุ่มนิเทศฯ 5 ก.ค. 2564
ปกติ  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 2 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 2 ก.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญชวนดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ค. 2564
ปกติ  การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และสื่ือการรณรงค์หยุดพนัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ค. 2564
ปกติ  จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.ค. 2564
ปกติ  ประกาศยกเลิกสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 2 ก.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ "108 ปัญหา รังสรรค์ปัญหา ศรัทธาคุณธรรม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2564
ปกติ  การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ก.ค. 2564
ปกติ  การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด  รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กลุ่ม DLICT 30 มิ.ย. 2564
ปกติ  การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐษน ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าวใจ Season 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2564
ปกติ  การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่ กลุ่มนิเทศฯ 29 มิ.ย. 2564
ปกติ  การสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 29 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมโดยใช้โคราชโมเดล (Korat Model) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มิ.ย. 2564
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มิ.ย. 2564
ปกติ  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 29 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 มิ.ย. 2564
ปกติ  การดำเนินโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning : PBL) กลุ่มนิเทศฯ 28 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2564) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มิ.ย. 2564
ปกติ  การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงในการพัฒนาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สานงานการสอน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มิ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร กลุ่ม DLICT 23 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มิ.ย. 2564
ปกติ  อนุมัติเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์(งบลงทุน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 มิ.ย. 2564
ปกติ  การย้ายข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มิ.ย. 2564
ปกติ  ตอบแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กอีดี ระยะที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2564
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 (ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 1-12) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 มิ.ย. 2564
ปกติ  การคัดเลือก "สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" กลุ่มนิเทศฯ 22 มิ.ย. 2564
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 มิ.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงการคัดกรองประเภทความพิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มิ.ย. 2564
ปกติ  การพัฒนาตนเองสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๔๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 21 มิ.ย. 2564
ปกติ  ขยายระยะเวลาส่งแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 19 มิ.ย. 2564
ปกติ  มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาบุคคลและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโน กลุ่มนิเทศฯ 18 มิ.ย. 2564
ปกติ  การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มิ.ย. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มนิเทศฯ 16 มิ.ย. 2564
ปกติ  โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 15 มิ.ย. 2564
ปกติ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต(เขตสุจริต) กลุ่มอำนวยการ 8 มิ.ย. 2564
ปกติ  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี2565 ของไทยภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 มิ.ย. 2564
ปกติ  การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มนิเทศฯ 14 มิ.ย. 2564
ปกติ  แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน 14 มิ.ย. 2564
ปกติ  ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 มิ.ย. 2564
ปกติ  แนวทางการบันทึกการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลังของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มิ.ย. 2564
ปกติ  รายงานสรุปผลการประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2564
ปกติ  การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 กลุ่มนิเทศฯ 9 มิ.ย. 2564
ปกติ  งดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2564
ปกติ  โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มิ.ย. 2564
ปกติ  แจ้งปฏิทินการดำเนินงารระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มิ.ย. 2564
ปกติ  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มิ.ย. 2564
ปกติ  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 มิ.ย. 2564
ปกติ  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 มิ.ย. 2564
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ กลุ่มนโยบายและแผน 8 มิ.ย. 2564
ปกติ  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน 4 มิ.ย. 2564
ปกติ  การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มอำนวยการ 8 มิ.ย. 2564
ปกติ  โครงการค่ายทักษะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤตอกรรมที่ไมม่พึงประสงค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มิ.ย. 2564
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ.2565-2566) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบในสถานศึกาษสู่ความยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งเตือนการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว" กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (เฉพาะโรงเรียนที่มีครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว)) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  การใช้โปรแกรมแบบฟอร้มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Online ตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มอำนวยการ 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  ทุนนิธิพระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2564
ปกติ  การรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (เฉพาะโรงเรียนที่มีครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับวัคซีนแล้ว)) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปี กลุ่มนิเทศฯ 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ กลุ่ม DLICT 2 มิ.ย. 2564
ปกติ  รายงานผลการติดตามและสังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำไตรมาสที่ ๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2564
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) สำหรับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2564
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มิ.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือในการติดตามและนำนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 พ.ค. 2564
ปกติ  การส่งมอบใบงานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อ) กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการสำรวจข้อมูลผ๔้ได้รับหนังสืออนูญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 พ.ค. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ 31 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ( 30 โรงเรียน ดังแนบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2564
ปกติ  การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 28 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 พ.ค. 2564
ปกติ  การขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรไทยและการตรวจลงตราของครูชาวต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มบริหารงานบุคคล 27 พ.ค. 2564
ปกติ  รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตร สพฐ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2564
ปกติ  สำรวจข้อมูลเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ข้อมูลปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสมพันธ์เชิญการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กลุ่มนิเทศฯ 25 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนักเนื่องในวันทะเลทราย และภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification & Drought Day) ภายใ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน ๑๒๐ คน ที่ต้องการเรียนทางไกลด้วยรูปแบบ on - hand ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๔ กลุ่ม DLICT 24 พ.ค. 2564
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน๊กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 24 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2564
ปกติ  สำรวจความจำเป็นที่ต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ครู และนักเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID กลุ่ม DLICT 21 พ.ค. 2564
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มอำนวยการ 21 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าประกวด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งกำหนดการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 พ.ค. 2564
ปกติ  การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" รอบที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมก่อนเจดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่ม DLICT 19 พ.ค. 2564
ปกติ  การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มนิเทศฯ 18 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 พ.ค. 2564
ปกติ  การหักเงิน ณ ที่จ่ายของพนักงานราชการ และอัตราจ้างในสังกัดเพื่อชำระหนี้กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 17 พ.ค. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาชั้นพื้ กลุ่ม DLICT 17 พ.ค. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่ม DLICT 17 พ.ค. 2564
ปกติ  การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู" กลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 12 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักศุตร ก.ค.ศ.) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พ.ค. 2564
ปกติ  การติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ 13 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การยืนยันข้อมลความถูกต้องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัด กลุ่ม DLICT 13 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การสำรวจกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2564
ปกติ  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 12 พ.ค. 2564
ปกติ  กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2564
ปกติ  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVEC - 19) ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มนิเทศฯ 12 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 พ.ค. 2564
ปกติ  การสำรวจนข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 พ.ค. 2564
ปกติ  การคัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ(Coding Core Trainer : CCT) รุ่น 2 ในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2564
ปกติ  การติดตามสถาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจ กลุ่มนิเทศฯ 7 พ.ค. 2564
ปกติ  แบบอย่างในการจัดกิจกรรมเชิงบวก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 พ.ค. 2564
ปกติ  ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 พ.ค. 2564
ปกติ  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 พ.ค. 2564
ปกติ  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มนโยบายและแผน 5 พ.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2564
ปกติ  การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Pension Electronic Filing กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 พ.ค. 2564
ปกติ  ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ(กัญชา) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2564
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือปรับกฆระเบียบสถานศึกษาสอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนานประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2564
ปกติ  ชะลอการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 พ.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาป กลุ่มนิเทศฯ 3 พ.ค. 2564
ปกติ  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2564
ปกติ  แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ กลุ่มนโยบายและแผน 27 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2564
ปกติ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 เม.ย. 2564
ปกติ  แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โรงเรียนในสังกัด กลุ่ม DLICT 26 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ (ระยะเวลา ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) กลุ่ม DLICT 26 เม.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรุ้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส กลุ่มนิเทศฯ 26 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2564
ปกติ  แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๔ จุดภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์กรณีนักเรียนนักศึกษารับโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลผู้คัดกรองทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 เม.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครู(Coding for Teacher) : C๔T รุ่นที่ ๓ กลุ่มนิเทศฯ 22 เม.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การอบรมและการให้ข้อมูลเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. กลุ่มนิเทศฯ 22 เม.ย. 2564
ปกติ  ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 22 เม.ย. 2564
ปกติ  ขอขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2564
ปกติ  เลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ 21 เม.ย. 2564
ปกติ  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓(ครั้งที่ ๑๕๒) กลุ่มนโยบายและแผน 21 เม.ย. 2564
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แนวทางการจัดซื้อหนังสือเ กลุ่มนโยบายและแผน 20 เม.ย. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักเรียนเพื่อการคัดสรรผู้เข้ารับทุนพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2564
ปกติ  เลื่อนการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูแอละบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20 เม.ย. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 เม.ย. 2564
ปกติ  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมเอกสาร) กลุ่มบริหารงานบุคคล 20 เม.ย. 2564
ปกติ  การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณ อินเตอร์เน็ตเข้าถึง กลุ่ม DLICT 20 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล กลุ่ม DLICT 20 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2564
ปกติ  เชิญร่วมการประชุม "SEAMEO Congress 2021 (Virtual) กลุ่มนิเทศฯ 19 เม.ย. 2564
ปกติ  การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2564
ปกติ  การส่ง SAR ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 19 เม.ย. 2564
ปกติ  กำชับการพานักเรียนและนักศึกษาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 เม.ย. 2564
ปกติ  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 เม.ย. 2564
ปกติ  ประกาศรับสมัครกรรมการผูู้แทนสมาชิกสมาคม ฌ.ศ.ร. กลุ่มอำนวยการ 7 เม.ย. 2564
ปกติ  ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกสมาคม ฌ.ศ.ร. กลุ่มอำนวยการ 8 เม.ย. 2564
ปกติ  การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 เม.ย. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดิทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2564
ปกติ  การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 31 มี.ค. 2564
ปกติ  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 7 กลุ่มอำนวยการ 1 เม.ย. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 31 มี.ค. 2564
ปกติ  การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบประดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 30 มี.ค. 2564
ปกติ  การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 มี.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 24 มี.ค. 2564
ปกติ  การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2564
ปกติ  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2564
ปกติ  การทอดผ้าป่า กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2564
ปกติ  การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลุูกเสือ และการขออนุญาตแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  เชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกอาชีพ (BYCT.Open House) วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2564
ปกติ  แจ้งแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงสู่หน่วยงานในระดับจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2564
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2564
ด่วน  เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาอบรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 มี.ค. 2564
ปกติ  สพฐ.โพล (OBEC Poll) เรื่องความคิดเห็นต่อการส่งเสริมและจั้ดการศึกษาในปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มอำนวยการ 24 มี.ค. 2564
ปกติ  การอบรมการใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2564
ปกติ  การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่การอบรมการใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสทอภาค ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมการใช้งานระบบสาระสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 23 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอเพลง Coding ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน " The Coding Challenge VDO Contest " กลุ่มนิเทศฯ 23 มี.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2564
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มนโยบายและแผน 22 มี.ค. 2564
ปกติ  การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 22 มี.ค. 2564
ปกติ  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 มี.ค. 2564
ปกติ  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 มี.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ กลุ่มนิเทศฯ 22 มี.ค. 2564
ปกติ  เลื่อนกำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ 22 มี.ค. 2564
ปกติ  ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2564
ปกติ  เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่มนโยบายและแผน 19 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งตรวจสอบความซํ้าซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒ กลุ่ม DLICT 19 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลโครงการวิจัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 19 มี.ค. 2564
ปกติ  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 มี.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 มี.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน 17 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2564
ปกติ  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน กลุ่ม DLICT 17 มี.ค. 2564
ปกติ  การสมัครเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 มี.ค. 2564
ปกติ  การอบรมพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯ 16 มี.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ตามหลักสูตร สพฐ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2564
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน๊กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 15 มี.ค. 2564
ปกติ  เติมเต็มความรู้ช่วงวิกฤติโควิด-19 และการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเตรียมตัวศึกษาต่อและสอบ O-NET กลุ่มนิเทศฯ 15 มี.ค. 2564
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 มี.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การกรอกข้อมูลการรับสมัครรายวันในระบบการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 มี.ค. 2564
ปกติ  แจ้งการเปิด-ปิด ระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบที่ 6 ภาคเรียน กลุ่มนิเทศฯ 12 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้เขตพื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 12 มี.ค. 2564
ปกติ  มาตรการรักษาทางวินัยการเงินการคลัง กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา กลุ่มนโยบายและแผน 11 มี.ค. 2564
ปกติ  การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2564
ปกติ  โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2564
ปกติ  การกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 11 มี.ค. 2564
ปกติ  แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ กลุ่มนโยบายและแผน 11 มี.ค. 2564
ปกติ  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ก.พ. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มี.ค. 2564
ปกติ  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 มี.ค. 2564
ปกติ  การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 มี.ค. 2564
ปกติ  โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2564
ปกติ  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้าย/โอน/เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ในตำแหน่งที่ว่า กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2564
ปกติ  การเฝ้าระวังปัญญาสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2564
ปกติ  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มนิเทศฯ 9 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี (SEF) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา่อระดับประกาศนียบัรวิชาชีพ(ปวช.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 มี.ค. 2564
ปกติ  การกรอกข้อมูลแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กลุ่ม DLICT 8 มี.ค. 2564
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ กลุ่ม DLICT 8 มี.ค. 2564
ปกติ  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 8 มี.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2564
ปกติ  การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสบุนค่าใช้จ่ายในการจัดกา กลุ่มนโยบายและแผน 8 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน กลุ่มอำนวยการ 8 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปีงบประมาณพ.ศ2564. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 มี.ค. 2564
ปกติ  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2564
ปกติ  แจ้งการสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (ในเขตอำเภอพิมาย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 มี.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 มี.ค. 2564
ปกติ  เลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2564
ปกติ  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๔ และการสอบแข่งขันเพื่อบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 4 มี.ค. 2564
ปกติ  การตอบแบบสอบถามการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย กลุ่มนิเทศฯ 4 มี.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 64) กลุ่มนโยบายและแผน 3 มี.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน 3 มี.ค. 2564
ปกติ  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsuang Innovation Campus กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2564
ปกติ  แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนก้าวเพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 มี.ค. 2564
ปกติ  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 มี.ค. 2564
ปกติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (เฉพาะ โรงเรียนที่มีรายชื่อ) กลุ่มนิเทศฯ 1 มี.ค. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 22 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการอบรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2564
ปกติ  แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว (Khorat Geopark Festival) ครั้งที่ 7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ก.พ. 2564
ปกติ  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ กลุ่มนิเทศฯ 23 ก.พ. 2564
ปกติ  ประกาศผลการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน ในโครงการจัดกิจกรรมวาเลนไทน์สร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอเชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 22 ก.พ. 2564
ปกติ  นำส่งวารสาร "เพื่อนพึ่งพา" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  การจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV กลุ่ม DLICT 18 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์การแสดงต้อนรับคณะกรรมการฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60และ ว.3-4/64 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 ก.พ. 2564
ปกติ  โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19 ก.พ. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์รับชมวีดีทัศน์การบรรยาย "แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 " กลุ่มนิเทศฯ 22 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ แผนงานนำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรม Play & Learn) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ปกติ  กิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย ร่วมใจสร้างสรรค์ทำความดี(ออนไลน์) Youth R-SA Online Project กลุ่มนิเทศฯ 19 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชนประจำพุทธศักราช 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ก.พ. 2564
ปกติ  ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2564
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งปฏิทินฉบับปรับปรุง และแนวทางการจัดประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยคณะกรรมการสถา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ก.พ. 2564
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.พ. 2564
ปกติ  แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 16 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือบูรณาการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ก.พ. 2564
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.พ. 2564
ปกติ  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.พ. 2564
ปกติ  สำรวจความต้องการของนักเรียนในการเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ Native Speaker สำหรับระดับมัธยมศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 15 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือบุรณาการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วิดีโอเพลงล้างมือก่อน ป้องกัน COVID-19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 10 ก.พ. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดการสอบนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 11 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จัดบูธแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ Best Practice ของสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2564
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2564
ปกติ  โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยขน์ยุวกาชาด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2564
ปกติ  การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย กลุ่มนิเทศฯ 9 ก.พ. 2564
ปกติ  รายงานผลการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.พ. 2564
ปกติ  การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ทุก setting กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 8 ก.พ. 2564
ปกติ  การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2564
ปกติ  แจ้งผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2564
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2564
ด่วนมาก  โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน (เฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.ปลาย ตามรายชื่อดังแนบ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.พ. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.พ. 2564
ปกติ  การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่บริการของโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ( กลุ่มนโยบายและแผน 3 ก.พ. 2564
ปกติ  การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึก กลุ่มนิเทศฯ 3 ก.พ. 2564
ปกติ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) รอบสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ กลุ่ม DLICT 3 ก.พ. 2564
ปกติ  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ก.พ. 2564
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเซือไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID - 2019) ระลอกใหม่ ปีการศึ กลุ่มนิเทศฯ 1 ก.พ. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์"ขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2564
ปกติ  การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2564
ปกติ  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 ก.พ. 2564
ด่วนที่สุด  การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ม.ค. 2564
ปกติ  การสมัครทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 กลุ่มนิเทศฯ 29 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่ม DLICT 29 ม.ค. 2564
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 ม.ค. 2564
ปกติ  เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2564
ปกติ  การทบทวนและยืนยังโรงเรียนคุณภาพของชุมชน กลุ่มนิเทศฯ 28 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสร้างอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ม.ค. 2564
ปกติ  ยืมตัวบุคลากร กลุ่ม DLICT 27 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  สรุปผลการประชุมติดตามงานและภารกิจประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2564
ปกติ  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการใหเกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 26 ม.ค. 2564
ปกติ  สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2564
ปกติ  การรายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน 25 ม.ค. 2564
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 ม.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 20 ม.ค. 2564
ปกติ  เลื่อนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 20 ม.ค. 2564
ปกติ  ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 19 ม.ค. 2564
ปกติ  แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID กลุ่มนโยบายและแผน 19 ม.ค. 2564
ปกติ  การรายงานชำระค่าสาธารณูปโภค กลุ่มนโยบายและแผน 19 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2564
ปกติ  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference กลุ่มอำนวยการ 18 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference กลุ่มอำนวยการ 18 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดิทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรียนง่าย" และแบบประเมินสื่อการสอนโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 18 ม.ค. 2564
ปกติ  แนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 18 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แจ้งเปิดการให้บริการเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กลุ่ม DLICT 15 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร กลุ่ม DLICT 15 ม.ค. 2564
ปกติ  การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID - 19) หลังเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๔ กลุ่มนิเทศฯ 15 ม.ค. 2564
ปกติ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๗ (ICT KORAT 7) กลุ่ม DLICT 14 ม.ค. 2564
ปกติ  การกรอกข้อมูลแบบติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กลุ่ม DLICT 12 ม.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2564
ปกติ  แจ้งงดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ม.ค. 2564
ปกติ  เปลี่ยานแปลงกำหนดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนและ Coding กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2564
ปกติ  การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2564
ปกติ  การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน๊กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2564
ปกติ  ขอความร่วมมือสถานศึกษากรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 13 ม.ค. 2564
ปกติ  การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 ม.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาคและวิธีการคัดกรองนักเรียน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 12 ม.ค. 2564
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ) และบุุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ม.ค. 2564
ปกติ  การมอบอำนาจการขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 ม.ค. 2564
ปกติ  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 11 ม.ค. 2564
ปกติ  นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกาา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2564
ปกติ  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 ( กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การห้ามแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  มติการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ม.ค. 2564
ปกติ  การประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ม.ค. 2564
ปกติ  โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ม.ค. 2564
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากร กลุ่ม DLICT 8 ม.ค. 2564
ปกติ  เลื่อการสอบโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2564
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(C4T) กลุ่มนิเทศฯ 8 ม.ค. 2564
ปกติ  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2564
ปกติ  ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 ม.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70 กลุ่มนโยบายและแผน 7 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำหรับครูและผู้ปกครอง กลุ่ม DLICT 7 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (นักเรียนกลุ่มใหม่) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  โครงการ "เด็กดีของสังคม" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2564
ปกติ  ขอแจ้งมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)สำหรับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 ม.ค. 2564
ปกติ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2564
ปกติ  คู่มือเรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2564
ปกติ  เชิญร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Vioeo Confernce) เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding กลุ่มนิเทศฯ 6 ม.ค. 2564
ปกติ  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ม.ค. 2564
ด่วนที่สุด  การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ม.ค. 2564
ปกติ  การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564 (ขั้นตอนที่ 5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 ม.ค. 2564
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๓ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๔๖๔) กลุ่ม DLICT 4 ม.ค. 2564
ปกติ  แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา่อระดับประกาศนียบัรวิชาชีพ(ปวช.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) กระดาษคำตอบ กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2564
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 4 ม.ค. 2564
ปกติ  แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอเลื่อนกำหนดการส่งไฟล์วิดีโอ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตราัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 29 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ธ.ค. 2563
ปกติ  จัดส่ง วารสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 กลุ่มนโยบายและแผน 29 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสุรวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 28 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์สถานที่ กลุ่มนิเทศฯ 28 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศฯ 25 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 - ม. 3 และ ม. 4 - ม. 6 ครั้งที่ 2 กลุ่มนิเทศฯ 25 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กลุ่ม DLICT 25 ธ.ค. 2563
ปกติ  โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ กลุ่มนิเทศฯ 25 ธ.ค. 2563
ปกติ  แนวทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นามพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (จำนวน 9โรง) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 22 ธ.ค. 2563
ปกติ  การดำเนินโครงการพัฒนาวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2563
ปกติ  รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2563
ปกติ  การจัดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2563 กลุ่มนิเทศฯ 21 ธ.ค. 2563
ปกติ  เชิญประชุม กลุ่มอำนวยการ 17 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์กระโจม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์กระโจม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์กระโจม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 16 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 17 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รายการค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต บง.13 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 16 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณ อินเตอร์เน็ตเช้าถึง กลุ่ม DLICT 16 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2563
ปกติ  การสำรวจความต้องการวิชาเอก กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ธ.ค. 2563
ปกติ  ส่งคำสั่งกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ "โคราช ๗ เกมส์" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 15 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดส่งข้อมูลผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มนิเทศฯ 14 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล "วันครู" พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การประชุมทางไกลเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2563
ปกติ  "การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓" สพป.นม.๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งปฏิทินดำเนินงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 ธ.ค. 2563
ปกติ  กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2563
ปกติ  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 กลุ่มนิเทศฯ 8 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 กลุ่มอำนวยการ 7 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 ธ.ค. 2563
ปกติ  แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญส่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย(มวยโคาช) "การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ แข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ปกติ  การขออนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 ธ.ค. 2563
ด่วนที่สุด  ขอควา